user_mobilelogo

Celem Stowarzyszenia jest:
1.    Niesienie pomocy ofiarom wszelkich form przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej;
2.    Niwelowanie negatywnych skutków krótko i długofalowych występujących u osób dotkniętych zachowaniami przemocowymi;
3.    Wzrost świadomości społecznej na temat wszelkich aspektów związanych z przemocą oraz jej skutkami;
4.    Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
5.    Ochrona i promocja zdrowia psychicznego;
6.    Pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzi i osób;
7.    Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
8.    Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
9.    Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej;
10.    Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
11.    Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
12.    Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
13.    Promocja i organizacja wolontariatu;
14.    Nauka, edukacja i wychowanie;
15.    Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
16.    Pomoc resocjalizacyjna i postpenitencjarna oraz pomoc w readaptacji społecznej osobom opuszczającym zakłady karne
17.    Działania na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
1.    Poradnictwo, pracę terapeutyczną i pomoc psychologiczną.
2.    Zakładanie i prowadzenie ośrodków wsparcia, hosteli i pomieszczeń interwencji kryzysowej.
3.    Organizowanie, zakładanie i prowadzenie Zakładów Opieki Zdrowotnej w zakresie lecznictwa psychologicznego, psychoterapeutycznego, psychiatrycznego i uzależnień;
4.    Prowadzenie prelekcji, szkoleń, działalność wydawniczą i inne formy edukacji społecznej.
5.    Prowadzenie Telefonu Zaufania
6.    Działalność dobroczynną, profilaktyczną i resocjalizacyjną.

Stowarzyszenie dla realizacji celów statutowych:
1.  Współdziała z administracją rządową, samorządem terytorialnym, Narodowym Funduszem Zdrowia, organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami oraz partnerami zagranicznymi.
2.  Prowadzi działalność informacyjną i inspiruje badania naukowe.
3.  Szkoli pracowników i wolontariuszy,
4.  Prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych