default_mobilelogo

Cele Towarzystwa:

1.      Niesienie pomocy ofiarom wszelkich form przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej;

2.      Niwelowanie negatywnych skutków krótko i długofalowych występujących u osób dotkniętych zachowaniami przemocowymi;

3.      Wzrost świadomości społecznej na temat wszelkich aspektów związanych z przemocą oraz jej skutkami;

4.      Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

5.      Ochrona i promocja zdrowia psychicznego;

6.      Pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzi i osób;

7.      Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

8.      Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;

9.      Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej;

10.  Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

11.  Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;

12.  Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

13.  Promocja i organizacja wolontariatu;

14.  Nauka, edukacja i wychowanie;

15.  Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;